Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (“BÜVAK”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, BÜVAK ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile muhatap, bağışçı, bursiyer, akademisyen, tedarikçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen sıfatıyla veri sahibi olarak BÜVAK ile paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, BÜVAK’ın “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, BÜVAK’ın vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uygun olarak BÜVAK bünyesinde bağış ve yardımların alınması, BÜVAK tarafından burs imkanlarının sağlanması, Boğaziçi Üniversitesi’ne, öğretim üyelerine ve öğrencilerine destek olmak amaçlı bağış taahhütlerinin alınması, yardımlarda bulunulması, BÜVAK’ın kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerini icra edilebilmesi için ilgili kişilerle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, bedelli veya bedelsiz süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla BÜVAK tarafından işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, BÜVAK’ın vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uygun olarak BÜVAK bünyesinde bağış ve yardımların alınması ve BÜVAK tarafından burs imkanlarının sağlanması, Boğaziçi Üniversitesi’ne, öğretim üyelerine ve öğrencilerine destek olmak amaçlı bağış taahhütlerinin alınması, yardımlarda bulunulması, BÜVAK’ın kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerinin icra edilebilmesi için ilgili kişilerle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, bedelli veya bedelsiz süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi, Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi de dahil işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, BÜVAK ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, BÜVAK’ın faaliyetlerini yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda BÜVAK’ın hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen kişisel veriler Burs Başvuru Formları, Hibe Programı Başvuru Formları, Bağış Formları, Akademik Teşvik Başvuru Portalleri gibi kanallarla BÜVAK birimleri ve ofisleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] BÜVAK’a başvurarak,

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi BÜVAK’ın https://www.buvak.org.tr/docs/1523539269_Veri_Sorumlusuna_Basvuru_Formu.pdf  internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Bebek Arnavutköy Caddesi No:5 34345 Arnavutköy/İstanbul-Türkiye” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BÜVAK tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BÜVAK için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

 


[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından BÜVAK’a daha önce bildirilen ve BÜVAK’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla BÜVAK’a iletir.

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde BÜVAK tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız.