Vakıf Senedi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

RESMİ SENEDİ

(Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiş son hali.)

I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri

KURULUŞ

Madde 1. İstanbul 11.Noterliği’nin 24 Temmuz 1978 tarih ve 10245 yevmiye no’sunda kayıtlı düzenleme resmi senet doğrultusunda İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nin 10 Ekim 1978 tarih ve E.1978/584, K1978/387 sayılı kararı ile tescil edilerek yasalar ve izleyen maddelerdeki hükümler uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI” kurulmuş ve izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adıyla anılmıştır.

Vakıf, Bakanlar Kurulu’nun 12 Ağustos 1993 tarih ve 93/4805 sayılı kararı ile vergi bağışıklığı hakkına sahip bulunmaktadır.

VAKFIN İKAMETGAHI ve ŞUBELER

Madde 2. Vakfin İkâmetgahı İstanbul’dadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izniyle yurt içinde ve Başbakanlığın izniyle yurt dışında şubeler açılabilir.

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 3. Vakfın amaçları aşağıda gösterilmiştir.

3.1. Boğaziçi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek,

3.2. Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının, idari eleman ve hizmetlileri ile emeklilerinin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi desteği sağlamak, faaliyetlerde bulunmak,

3.3. Türkiye’nin İktisadi, sosyal, kültürel, teknolojik, öğretim ve eğitim hayatını, çevrenin bu konularla ilgili gereksinimlerini konu alan araştırma ve incelemeler ile uygulamalara gerekli gördüğü desteği sağlamak, bunlar için yurtiçi ve yurtdışı girişim ve ortak çalışma olanakları hazırlamak.

VAKFIN HİZMET KONULARI

Madde 4. Vakfın hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1. Üniversiteye bağlı Üniversite bünyesinde yer alan kurulmuş veya kurulacak, fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerine ve organlarına her türlü araç, gereç, finansman ve eleman sağlamak, gerektiğinde bunların bakım, onarım, ve ücret giderlerini karşılamak, Boğaziçi Üniversitesi'ne ait olan veya kullanımına tahsis edilen mevcut veya ileride ortaya çıkabilecek tescilli veya tescilsiz, gayrimenkul veya menkul, tarihi kültür varlıklarının araştırılmasını, muhafaza edilmesini, koruma kullanma dengesi içinde değerlendirilmesini temin etmek; gerekirse inşa, tamir ve bakımını sağlamak.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 30.10.2017 tarih ve 42072 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2018 tarih ve E.2016/156, K.2018/126 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

4.2. Üniversiteye, fakültelere, araştırma merkezlerine, enstitülere ve diğer hizmet organlarına, araştırma, geliştirme, uygulama projeleri temin etmek, gerektiğinde bu projelerin ilk finansmanlarını ödemek, projelerle ilgili çeşitli gereksinimlerini karşılamak,

4.3. Kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi gibi toplu ve yaygın süreli veya süresiz yurtiçi veya yurtdışı bilimsel, mesleki, öğretim ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, yurtdışında bu tip çalışmalara katılmak,

4.4. Bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak; Üniversite yayınlarını desteklemek; her türlü tanıtıcı, eğitici ve hediyelik eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

4.5. İlk ve orta öğretim okulları, yurt, lojman, spor, sağlık ve sosyal tesisler, bakım evleri, kreşler, huzurevleri tesis etmek, gereğinde bunları işletmek, kurulmuş olanları kiralamak, gerek bu konularda, gerekse Üniversite öğretim elemanlarına, personel ve hizmetlilerine konut sağlamak için kooperatifler oluşturmak, kurulmuş kooperatiflere her türlü yardım ve katkıyı sağlamak,

4.6. Uygulamalı ve yaygın öğretim ve eğitimin gerçekleştirilmesi yolunda gerekli tesisleri kurmak, bunları işletmek, bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle her türlü bağlılıklara girişmek, bu tip öğretim ve eğitimin gerekli kıldığı teknolojiyi ithal etmek, geliştirilmesi için her türlü girişimlerde bulunmak,

4.7. Öğretim elemanlarına ve öğrencilere burslar sağlamak; öğretim elemanlarının çalışmalarını, araştırma ve incelemelerini, uygulamalarını desteklemek, bunların yurtiçi ve yurtdışı çalışma ve araştırmalarına uygun görülecek yardımları yapmak; başarılı öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına, araştırmalarına, öğretim ve eğitimlerine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak; Vakıf amacına hizmet eden öğretim elemanlarına, idari personele, hizmetlilere, öğrencilere ödül vermek,

4.8. Üniversite kütüphanesine, kitaplıklarına, her türlü araç, gereç ve insan gücü yardımı yapmak, bakım, onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkan hazırlamak,

4.9. Üniversitenin istihdam edeceği Türk ve yabancı öğretim üyeleri ve görevlilerinin acil ihtiyaçları ile seyahatları, seminer, kongre ve bilimsel toplantıları için gerekli olacak ödemeleri yapmak, borç vermek,

4.10. Vakfın amaç ve hizmet konuları ile gelir getirmeye yönelik iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurmak,

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 5. Vakfın malvarlığı, Üniversite ile üçüncü kişilerin Vakfa bağışlayacakları taşınır, taşınmaz mallar, nakit para, kambiyo senetleri, tahvil ve hisse senetleri ve benzeri değerlerle her türlü mal, hak ve değerlerden oluşur.

Vakfın ilk varlığını oluşturmak üzere;

5.1. Kurucu Prof. Dr. Abdullah Kuran, satış bedeli (50.000) ellibin Türk Lirası olan çeşitli kitaplardan Vakfın satarak elde edeceği tutarını,

5.2. Üniversite öğretim elemanlarından Nedim Bilgen (100.000) yüzbin Türk Lirasını,

5.3. Üniversite öğretim elemanlarından Ertuğrul Zekâi Ökte sahibi bulunduğu “Belge yayınları” nın yayınlamış olduğu satış bedeli (150.000) yüzellibin Türk Lirası olan çeşitli kitaplardan Vakfın satarak elde edeceği tutarını, koymuşlardır.

5.4. Üniversite, yasal imkânlar içerisinde Vakfa (200.000) ikiyüzbin Türk Lirası koyabilir.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

Madde 6. Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya;

Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, vermeye, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç ve bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kredi almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir."

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlar için kullanamaz.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 30.10.2017 tarih ve 42072 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2018 tarih ve E.2016/156, K.2018/126 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

II. BÖLÜM - Yönetim Hükümleri

VAKFIN MÜTEVELLİLERİ

Madde 7. Vakfın Mütevellileri aşağıda gösterilmiştir.

7.1. Vakıf resmi senedinde adları yazılı gerçek ve tüzel kişiler,

7.2. Vakfın tescilinden sonra Üniversite Rektörü’nün ya da Vakıf Yönetim Kurulu’nun veya en az on mütevelliler heyeti üyesinin gösterdiği, Vakıf amaçlarını benimsemiş ve Vakfa önemli ölçüde maddi ve manevi katkı ve desteği sağlayacak adaylar arasından Mütevelliler Heyetince seçilen gerçek ve tüzel kişiler,

7.3. Üniversite Rektörü ve fakülte dekanları görevleri süresince, doğal Mütevellidir.

7.4. Tüzel kişi Mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları temsilcileri vasıtasıyla Mütevelliler Heyetinde temsil edilirler.

7.5. Bir toplantıda Mütevelliler heyeti toplam üye sayısının %2’sinden fazla yeni üye seçilemez. Kesirli oranlar tama artırılır.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

8.1. Mütevelliler Heyeti
8.2. Yönetim Kurulu
8.3. Denetim Kurulu

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 30.10.2017 tarih ve 42072 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2018 tarih ve E.2016/156, K.2018/126 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

MÜTEVELLİLER HEYETİ

Madde 9. Mütevelliler Heyeti Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

9.1. Mütevelliler Heyeti, 7. maddede gösterilen Mütevellilerden oluşur.

9.2. Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu’nun hazırladığı gündem doğrultusunda Başkanın çağrısı ile her yıl Nisan ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde Mütevelliler Heyetinin Başkanının çağrısı ya da Yönetim Kurulunun kararı ya da Mütevelliler Heyeti üyelerinin dörtte birinin istemesiyle olağanüstü toplantı yapılabilir.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 28.05.1998 tarih ve 36587 yevmiye numarasında onaylı düzeltme beyanı ve İstanbul 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09.11.1998 tarih ve E.1998/287, K.1998/358 sayılı ilamı gereğince tescil edilmiştir)

9.3. Mütevelliler Heyeti toplantıları, Mütevelliler Heyeti Başkanının başkanlığında ve kendisine yardımcı olarak seçilecek Başkan Yardımcısı ile Sekreter’den oluşan bir Divan tarafından yönetilir.

9.4. Mütevelliler Heyetinin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı ise katılan Mütevellilerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa aynı gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan Mütevellilerle çalışmalar başlanılır.

9.5. Mütevellilerin iş göremez duruma gelmeleri, geçerli bir mazeretleri olmaksızın üst üste en az dört toplantıya katılmamaları ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarının kalmaması üzerine Mütevelliler Heyeti Başkanının önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararıyla üyelikleri sona erdirilir.

(Bu maddenin 3. ve 5. Fıkrasında yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

MÜTEVELLİLER HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10. Mütevelliler Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Yasalar ile Vakıf resmi senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak,

10.2. Nisan ayı toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

10.3. Kasım ayı toplantısında, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programı ve bütçesini görüşüp onaylamak,

10.4. Kasım ayı toplantısında, görevleri sona eren Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 30.10.2017 tarih ve 42072 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2018 tarih ve E.2016/156, K.2018/126 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

10.5. Mütevelliler Başkanının önerisi üzerine Mütevelliliği sona erdirilecek olan Mütevelliler hakkında karar vermek,

10.6. Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

10.7. Dilek ve öneriler ile diğer konular hakkında karar vermek,

YÖNETİM KURULU

Madde 11. Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve icra organı olup; oluşum ile çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. Her iki seçim döneminde bir 11.3., 11.4. ve 11.5. maddelere göre seçilen en kıdemli üyelerden en az birer kişinin değişmesi gerekir.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

11.1. Yönetim Kurulu (9) asıl ve (8) yedek üyeden oluşur ve üyeler (3) yıl süreyle görev yaparlar. Asıl ve yedek üyelerin seçimleri aşağıda belirtilen ilkelere göre yapılır.

11.2. Doğal üye olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü,

11.3. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen (2) asıl ve (2) yedek üye,

11.4. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim kurulunca seçilen (2) asıl ve (2) yedek üye,

11.5. Mütevelliler Heyeti tarafından, Mütevelliler arasından seçilen (4) asıl ve (4) yedek üye,

11.6. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olup yapılacak ilk toplantıda ayrıca, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman ile amaç ve hizmet konularına ilişkin koordinatörler seçilir.

Boğaziçi üniversitesi Rektörünün tercihi halinde yerine Başkan Seçimi Yönetim Kurulunca yapılır.

11.7. Yönetim Kurulu yılda en az (4) olağan toplantı yapar. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı (6) ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu gerektiğinde vereceği görev ve yetkilere göre bir “İcra Kurulu” oluşturabilir. İcra Kurulu üyeleri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı, Sekreter üye, Sayman üye ve konu ile ilgili diğer bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beşiktaş 6.Noterliği’nin 28.05.1998 tarih ve 36587 yevmiye numarasında onaylı düzeltme beyanı ve İstanbul 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09.11.1998 tarih ve E.1998/287, K.1998/358 sayılı ilamı gereğince tescil edilmiştir)

11.8. Yönetim Kurulu asıl üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine bağlı oldukları grubun yedek üyeleri bir hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından göreve çağrılırlar.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 12. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

12.1. Yasalar ile Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

12.2. Geçen çalışma dönemine ilişkin çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayıp Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak,

12.3. Gelecek çalışma dönemi çalışma programını, bütçesini ve plasman planını hazırlayıp Mütevelliler heyetinin onayına sunmak,

12.4. Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

12.5. Vakıf resmi senedinde gereken değişikliklere ilişkin tasarıları hazırlayıp Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak,

12.6. Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

12.7. Vakıf Yürütme Birimi personelini atamak ve gereğinde görevden almak,

12.8. Vakıf danışma ve hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek,

12.9. Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini kabul etmek; gerekenlerini Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak.

DENETİM KURULU

Madde 13. Denetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti’nce kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 3 yıl için seçilecek 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu incelemelerini yılda en az iki kez olmak üzere her yılın Eylül ve yılsonu faaliyet sonuçlarını gösteren tüm defter kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bir rapor ile Yönetim Kurulu ve Mütevelliler Heyeti’ne verir.

Mütevelliler Heyeti istediği takdirde, bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme yaptırabilir. Düzenlenecek rapor Mütevelliler heyeti toplantılarından en az on beş gün önce Heyet üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

Dışarıdan atanan denetçilere ücret verilebilir.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ile yapılan değişiklikler İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ

Madde 14. Vakıf Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu Başkanının gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir.

Yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Yönetmeliği” uygulanır.

VAKIF MÜTEVELLİLERİNİN MALİ KONUMU

Madde 15. Vakıf Mütevellileri ile Vakıf organlarında görev alanlara herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak, Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenir.

III. BÖLÜM – Mali Hükümler

VAKIF BÜTÇESİ

Madde 16. Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile plasman planından oluşur.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Amaç ve hizmet konularına uygun en az % 80’i 903 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,

17.2. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,

17.3. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

17.4. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

17.5. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu yada koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,

17.6. Geziler, gösteriler, şenlikler, festivaller, video kaseti ve film ile yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler,

17.7. Diğer gelirler.

VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN İLKELER

Madde 18. Vakıf vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Vakfın Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %25’ini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %75 ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul Asliye 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

18.2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

18.3. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

18.4. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

18.5. Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinden en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

18.6. Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulanmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

18.7. Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

YEDEK AKÇE

Madde 19. Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen dönem net gelir fazlasından Yönetim Kurulunun takdiri ile yine Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda yedek akçe ayrılarak yıllık bütçe içinde Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

Yedek akçe karşılıkları hesaben değil, aktifte nemalanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

IV. BÖLÜM – Genel Hükümler

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ

Madde 20. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 21. Vakfın resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçimimin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin toplantıya katılan üyelerinin 2/3’ünün kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkisi asliye hukuk mahkemesinin onayı ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

(Bu maddede yapılan değişiklikler Beyoğlu 31.Noterliği’nin 20.04.2022 tarih ve 14204 yevmiye numarası ile kayıtlı değişiklik beyanı ve İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.11.2023 tarih ve E.2023/141, K.2023/360 sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.)

VAKFIN DAĞILMASI

Madde 22. Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulu Vakfın dağıtılmasına karar verebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı asliye hukuk mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 23. Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 24. Vakıf resmi senedi değişikliği, yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte noterlikçe onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

VAKFEDENLER

Madde 25. Vakfı oluşturan Vakfedenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

25.1. Boğaziçi Üniversitesi
25.2. Prof. Dr. Abdullah Kuran
25.3. Nedim Bilgen
25.4. Ertuğrul Zekai Ökte

V. BÖLÜM – Geçici Hükümler

YÖNETİM KURULU

Geçici Madde 1. Resmi senet değişikliğinin tescili ile birlikte, 11. Madde hükümlerine göre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Asıl Üyeler

1.1) Prof. Dr. Üstün Ergüder       (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü)
1.2) Prod. Dr. Sabih Tansal         (Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu temsilen)
1.3) Prof. Dr. Özer Ertuna           (Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu temsilen)
1.4) Mehmet Gök                      (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğini temsilen)
1.5) Ahmet Merey                     (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğini temsilen)
1.6) Nuri Akın                           (Mütevellileri temsilen)
1.7) Burhan Karaçam                 (Mütevellileri temsilen)
1.8) Canan Pak                         (Mütevellileri temsilen)
1.9) Erkut Yücaoğlu                   (Mütevellileri temsilen)

Yedek Üyeler

1.1) Prof. Dr. Gündüz Ulusoy    (Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu temsilen)
1.2) Prof. Dr. Nuri Uman          (Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu temsilen)
1.3) Esra Yazıcı                       (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğini temsilen)
1.4) Uluğ Atay                        (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğini temsilen)
1.5) Osman Göksu                  (Mütevellileri temsilen)
1.6) Halit Kurdoğlu                  (Mütevellileri temsilen)
1.7) Dr. Yılmaz Argüden           (Mütevellileri temsilen)
1.8) Mete Yalçın                      (Mütevellileri temsilen)

TESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ

Geçici Madde 2. Vakıf resmi senedi madde değişikliğinin noter ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde tescili işlemleri ile gerektiğinde değişiklik yapılması durumunda Av. Suat BALLAR yetkili vekil olarak atanmıştır.

BÜVAK Resmi Senedi'nin pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.